Tuesday - 3 October, 2023
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
The Rainbow Party
» Introduction
» New Manifesto
» Old Manifesto
» Principles
» Founding Principles
» Organisation


NEWSPAPER

Nova Zora


ZORA

Zora


NEWSLETTER

Newsletter of the Rainbow Party


Следете нè на:

Aκολουθήστε μας στο:

Follow us on:
ΕFA-Rainbow supports the right of the Catalan people to decide on their future and joins the EFA campaign "Catalonia decides"

Catalonia decides


MAKEDONSKI.ORG

makedonski.org


INTERNET RADIO

Radio Macedonian Culture


A selection of Macedonian blogs in Greece


Abecedar
Aegean Macedonian Culture
Antimakedonismos
Mladini-Makedonci


Anti-macedonian policy during the elections for the European Parliament against Rainbow by the Greek state and the Greek mass media


A scandal by the Parliamentary committee

Greek TV stations sabotage EFA-Raibow

Ultra-nationalists want "borders with Serbia"!

"Hellenic Post" sabbotages EFA-Rainbow Campaign

Typical example of censorship of Rainbow

Attack of the Greek Neo-nazi party
A Greek - Macedonian dictionary by Vasko Karatza printed with the support of EFA - Rainbow
 Greek   Macedonian


D. Lithoxoou

lithoksou.net/home.html
"Extracts of Letters"
Τι έλεγε κάποτε το ΚΚΕ για τους Μακεδόνες


Denying Ethnic Identity:
The Macedonians of Greece, by Human Rights Watch


Linguistics and politics II:
Macedonian Language


Greece's stance towards
its Macedonian minority
and the neighbouring
Republic of Macedonia.


Lawed Arguments
and Omitted Truths


R. Nikovski: Memorandum to the European Parliament
Facts behind the Greek politics towards Macedonia

English  Macedonian


"Proposed disciplinary measures to stamp out the Macedonian minority in Greece by the National Security Service"


Center Maurits Coppieters
European Free Alliance
Federal Union of European Nationalities
Greek Helsinki Monitor
Greek Anti–Nationalistic Movement
Macedonian Human Rights Movement International
Macedonian Human Rights of Australia
OMO Ilinden - PIRIN
MakNews.com
The European Union Agency for Fundamental Rights


Macedonian Forum for politics and history
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του σωματείου με την επωνυμία
�ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ�

printable version (140k .pdf)

Read this page in English

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ � ΕΠΩΝΥΜΙΑ � ΕΔΡΑ

�� Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία �ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ�,� με έδρα την Φλώρινα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

�Σκόπος� του σωματείου� είναι:

α) Η πολιτιστική, πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του σωματείου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος, συνεργασίας, αλληλεγγυής και αγάπης μεταξύ τους.

β) Η πολιτιστική αποκέντρωση και η προστασία των πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παραδόσεων των μνημείων� πολιτισμού και γενικά η διάσωση και διάδοση� Μακεδονικού πολιτισμού. Τη διατήρηση και� καλιέργεια της Μακεδονικής γλώσσας - MACEDONCKI.

γ) Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής μας.

�Οι παραπάνω σκοποί πετυχαίνονται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα:

�α) Με ομιλίες, δημοσιεύματα διαβήματα κάθε μορφής.

�β) Με την ίδρυση λέσχης, βιβλιοθήκης, με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων, οργάνωση διαλέξεων, κοινωνικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,� οργάνωση εκδρομών, κινηματογραφικών προβολών και θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, μουσικών και λογοτεχνικών παρουσιάσεων κ.α.

γ) Με την συνεργασία του σωματείου� με άλλα σωματεία που έχουν κοινούς σκοπούς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους αρμοδίους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

� δ) Με την ίδρυση ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ε)Με απόφαση της Γ.Σ. μπορούν να ιδρυθούν ιδιαίτερα τμήματα,(π.χ. χορευτικό, μουσικό, σκακιστικό, ποδοσφαιρικό, νέωω, ανδρών� κ.λ.π. πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα τμήματα αυτά γράφονται όλοι οι νέοι της περιοχής, χωρίς να γίνονται μελή του Σωματείου.

ζ) Η συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους άλλων κρατών για ανταλλαγή πολιτισμικής � πολιτιστικής εμπειρίας στο πλαίσιο της φιλίας μεταξύ των λαών.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΜΕΛΗ � ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ � ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

�� 1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος Για να εγγραφή κάποιος μέλος του σωματείου, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ΔΣ στην οποία να δηλώνει ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.1 και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτά το καταστατικό και τους σκοπούς του σωματείου. Αν το ΔΣ δεν εγκρίνει την εγγραφή του τότε το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσγύγει στην ΓΣ του σωματείου. Η πιο πάνω αίτηση δεν απιτείται για τα ιδρυτικά μέλη.

2. Τα μέλη του σωματείου πρέπει να καταβάλουν 5.00 ΕΥΡΩ για την εγγραφή τους και 6.00 για την ετήσια συνδρομή τους. Τα ποσά αυτά αυξάνονται με απόφαση του Δ.Σ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους. Επίτιμα μέλη του σωματείου ονομάζονται, με απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών, πρόσωπα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

4.� Τα μέλη έχουν υποχρέωση

α) Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του� Δ.Σ. του σωματείου.

β) Να καταβάλλουν� τακτικά την μηνιαία συνδρομή τους προς το σωματείο, το ποσό της οποίας ορίζεται από το� Δ.Σ.�

�γ) Να παίρνουν μέρος στη ζωή του σωματείου, στις προσπάθειες και ενέργειες του για την επίτευξη των σκοπών του.

δ. Όποιος παραιτείται ή διαγράφεται από τον σωματείο δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ενώ έχει υποχρέωση να καταβάλει τις συνδρομές που οφείλει στο σωματείο, σύμφωνα με το νόμο.

ε. Μέλος που δεν έχει καταβάλει την συνδρομή του δεν δικαιούται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

�Στ. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ. να εκφέρουν γνώμη για τα θέματα που συζητούνται, να προτείνουν και να ψηφίζουν τις διάφορες προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα του Συλλόγου, με την προϋπόθεση να είναι τακτοποιημένα από ταμειακή άποψη και να έχουν εγγραφεί ως μέλη του Συλλόγου προ 2 μηνών από την ημέρα που συγκαλείται η Γ.Σ.

Ζ. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

η. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον σωματείο, αφού υποβάλλει στο Δ.Σ. έγγραφη δήλωση του.

Θ. Το τακτικό μέλος διαγράφεται από την δύναμή του σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. όταν δεν πληρώσει τις συνδρομές έξι (6) μηνών,� με την απόλυτη πλειοψηφία της Γ.Σ. όταν παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. , καθώς και όταν οι πράξεις ή παραλείψεις του ζημιώνουν τους σκοπούς του σωματείου. Η επανεγγραφή νέου τακτικού μέλους που έχει διαγραφεί για τους λόγους με στοιχεία β΄, του παρόντος άρθρου� γίνεται με απόφαση επόμενης Γ.Σ., που παίρνει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)� των παρόντων μελών. Η επανεγγραφή διαγραφέντος για τους λόγους της περίπτωσης� α΄ του παρόντος άρθρου, γίνεται από το Δ.Σ. με απλή αίτηση αφού� τακτοποιηθεί ταμειακά. Η εγγραφή μέλους που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε, για τους λόγους της περίπτωσης β΄ του παρόντος άρθρου, ακολουθεί τις κανονικές διατυπώσεις εγγραφής νέου μέλους.

Ι. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου, όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ� ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Πόροι του σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής , οι συνδρομές των μελών του και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο (εισφορές μελών, πόροι από οργάνωση εκδηλώσεων, πώληση εντύπων του κ.λ.π.), που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου.

2. Η κινητή περιουσία του σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται με απόφαση του ΔΣ αν είναι πάνω από 1000.00 ΕΥΡΩ, γι κάτω από 1000.00 ΕΥΡΩ, αρκεί η σύμφωνη γνώμη του προέδρου, στον ταμία του σωματείου, η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται με απόφαση του ΔΣ την οποία επικυρώνει η Γ.Σ.

3. το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του σωματείου είναι :

1. Η Γενική Συνέλευση

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. και αποτελείται 1. από τον Πρόεδρο, 2. τον Αντιπρόεδρο, 3. τον Γενικό Γραμματέα, 4. τον Ειδικό Γραμματέα, 5. τον Ταμεία και δύο μέλη.� Τα μέλη του Δ.Σ. και τρία αναπληρωματικά εκλέγονται για δύο χρόνια� από την τακτική Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία που γίνεται κάθε δύο χρόνια. Από 15.09 μέχρι 15.10.� Η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια σφραγισμένα με την σφραγίδα του σωματείου. Την εκλογή διενεργεί� τριμελής� εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στην πρώτη συνεδρίαση που γίνεται το αργότερο σε μια εβδομάδα από τις αρχαιρεσίες, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα τον Ειδικό Γραμματέα� και τον Ταμία. Η πρόσκληση για την σύγκληση του ΔΣ σε σώμα είναι καθήκον του γηραιότερου των συμβούλων που έχουν εκλεγεί.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

�Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να� αντικατασταθεί από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος αν:

α) υποβάλει� έγγραφα την παραίτηση του.

β) απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ.

�γ) για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα καθήκοντα του ΔΣ είναι:

α) η πιστή τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και η γενική φροντίδα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

β) η διαχείριση των πόρων του σωματείου και η υποβολή στη Γ.Σ. του απολογισμού και του προϋπολογισμού.

�γ)� η κατάρτιση και πραγματοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων του Συλλόγου.

�δ) η αρμοδιότητα για� κάθε ζήτημα που αφορά το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

�Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται και όταν το ζητούν έγγραφα τρία μέλη του Δ.Σ. και για ορισμένα θέματα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.� Το ΔΣ είναι επταμελές και διακόπτει την θητεία του όταν τα μέλη μείνουν μόνο πέντε. Το σωματείο εκπροσωπείται από το ΔΣ και αυτό από τον πρόεδρο. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να ανατεθεί η εκπροσώπηση σε τρίτο πρόσωπο εφόσον τούτο επικυρωθεί από την ΓΣ. Τα αξιώματα των μελών του ΔΣ είναι τιμητικά και εκτελούνται χωρίς μισθό. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του σωματείου χωρίς δικαίωμα λόγου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

�Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στο Δικαστήριο και όλες τις κρατικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εκτελεί μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί του όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τον Πρόεδρο όταν κωλυόμενο απουσιάζει η εμποδίζεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

�Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

�Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο, διενεργεί την αλληλογραφία και κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λ.π. και εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο τον Σύλλογο σε κάθε αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γ.Γ. όταν δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του και τηρεί τα πρακτικά των Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

�Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο του σωματείου, πραγματοποιεί τις εισπράξεις με διπλότυπο αποδείξεων, τις πληρωμές με βάση εντάλματα� που έχουν τις υπογραφές που Προέδρου� και του Γ.Γ. του Δ.Σ. και την σφραγίδα� του Σωματείου και τις καταθέσεις. Στα χέρια του πρέπει να βρίσκονται μόνο 1000 ΕΥΡΩ για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Τα έσοδα του σωματείου κατατίθενται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε μα από τις Τράπεζες της Φλώρινας στο όνομα του Σωματείου. Για κάθε ανάληψη χρημάτων χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας κρατάει τα βιβλία του Ταμείου, που αριθμούνται και υπογράφονται στο τελευταίο φύλλο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου και καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων και εξόδων του σωματείου και ονομαστικό κατάλογο μελών που καθυστερούν τις συνδρομές. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν ως βοηθός του.

Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών και σε κάθε συνέλευση εκδίδει ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών που δικαιούνται ψήφου. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον διαβάζει στην Γενική Συνέλευση, η οποία τον επικυρώνει με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

�Η Γ.Σ. στις αρχαιρεσίες μαζί με το Δ.Σ. εκλέγει και τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την κατάσταση του Ταμείου και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια στην τακτική Γ.Σ. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται με απόφαση των μελών της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το ΔΣ και η θητεία της λήγει μαζί με το ΔΣ. Η ΕΕ καταρτίζεται σε σώμα όπως και το ΔΣ και συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν είναι ανάγκη και ειδικά προ της απολογιστικής Γ.Σ. οπότε ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει την σχετική έκθεση. Βρίσκεται σε απαρτία με δύο μέλη και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που είτε από το νόμο, είτε από το παρόν καταστατικό έχει αρμοδιότητες. Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο κα την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική, Έκτακτη και Καταστατική.

Α) Τακτική: συγκαλείται μια φορά κάθε έτος είτε για τις αρχαιρεσίες, είτε για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό.

Β) Έκτακτη συγκαλείται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Η Έκτακτή Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του σωματείου: 1. όταν αυτός� το κρίνει σκόπιμο, 2. όταν το ζητήσουν 3 από τα πέντε μέλη του ΔΣ, 3. όταν το ζητήσουν τα 2/5 των μελών του σωματείου.

Γ) Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται με αποκλειστικό σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού, από το ΔΣ ή όταν τα ζητήσουν τα 2/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για την σύγκληση Γ.Σ. τακτικής, εκτάκτου ή καταστατικής , η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιέχει α) το χώρο συνεδρίασης, β) την ώρα συνεδρίασης, γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (θέμα που δεν αναγράφεται δεν συζητείται η συζήτηση δε αυτού πάσχει από ακυρότητα), δ) την επανάληψη αυτής, που και πότε, σε περίπτωση μη απαρτίας.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

�Το ανώτερο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία ασκεί κα την διοίκηση του σωματείου. Η Γ.Σ των μελών του σωματείου ως άνω τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από τον� Πρόεδρο του ΔΣ ή με απόφαση του Δ.Σ που γνωστοποιείται, στα μέλη του σωματείου είτε με δημοσίευση προ οκτώ ήμερων σε εφημερίδα της Φλώρινας, είτε με προσωπική κλήση στο κάθε μέλος προσωπικά. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου και της ΕΕ γίνονται κάθε δύο έτη. Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή όταν ζητηθεί η σύγκληση τους με σχετικό έγγραφο προς το ΔΣ και με πρόταση για συγκεκριμένα θέματα από το 1/5 των μελών του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει� μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η Γ.Σ. κατά την σύγκλιση της θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν σ� αυτή είναι παρόντα τα μισά (1/2) συν ένα (1) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά, μετά από μια εβδομάδα την ίδια ήμέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα. Όποτε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.

Η Γ.Σ. προεδρεύετε από προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο του σωματείου, τον Ειδικό Γραμματέα και άλλο ένα μέλος του ΔΣ εκτός αν πρόκειται για εκλογική Γ.Σ. οπότε� εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, για την διεξαγωγή των εκλογών και μόνο.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, σε φανερή ψηφοφορία των μελών που είναι παρόντα και μυστική ψηφοφορία όταν πρόκειται για εκλογή οργάνων του σωματείου, για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση για έγκριση λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα. Με άλλη μορφή πλειοψηφίας όταν αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επέχουν θέση εσωτερικού κανονισμού, όμως δεν μπορούν να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν χωρίς τη νόμιμη διαδικασία διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν ρυθμίζεται σύννομα από την Γ.Σ. και αποτελεί εσωτερικού κανονισμού του σωματείου.

Στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. διαβάζεται ο απολογισμός των πεπραγμένων του έτους που πέρασε, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός, ο οποίος επικυρώνεται. Επίσης διαβάζεται και η έκθεση της ΕΕ.

Θέματα της ετήσιας Γ.Σ. είναι:

Α) Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ συζήτηση για έγκριση της.

Β) Έκθεση της ΕΕ για την οικονομική κατάσταση του σωματείου.

Γ) Ψήφιση του προϋπολογισμού που υποβάλλει το ΔΣ.

Δ) Εκλογή ΔΣ και ΕΕ.

Ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει σκόπιμο το ΔΣ η ζητήσει εμπρόθεσμα� τούτο με αίτηση το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αρχαιρεσίες γίνονται� αμέσως μετά την εκλογή της τριμελούς εφορευτική επιτροπή και την ίδια μέρα που συγκαλείται η διετής τακτική ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ � ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σωματείο έχει δικαίωμα να γίνει μέλος και να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πολιτιστικά όργανα (ομοσπονδίες κ.λ.π.). Επίσης το σωματείο έχει δικαίωμα να γίνει μέλος και να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Ενώσεις.

Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου και του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.       Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και δικαίωμα του εκλέγεσθαι μόνο όσα μέλη ανήκουν στη δύναμη του σωματείου δύο μήνές προς της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

2.       Υποψηφιότητες για μέλη του ΔΣ δέχεται η Εφορευτική Επιτροπή για μία ώρα πριν της έναρξης της διαδικασίας εκλογής.

3.       Εκλέγονται μέλη του ΔΣ οι επτά πρώτοι σε σειρά κατάταξης αριθμού ψήφων, οι� υπόλοιποι τρεις πρώτοι, εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη.

4.       Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από 0 ως 5 συμβούλους, όταν πρόκειται για το ΔΣ κα από 0 ως 2 όταν πρόκειται για ΕΕ.

5.       Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους για το ΔΣ με αλφαβητική σειρά και με την ένδειξη για το Διοικητικό Συμβούλιο και στο κάτω μέρος αυτού τους υποψηφίους για τη ΕΕ με την αντίστοιχη ένδειξη.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

�Το σωματείο διαλύεται : α) Αν τα μελή μειωθούν σε λιγότερα από δέκα, β) Αν αποφασισθεί από την Γ.Σ. που συγκαλείται για αυτό το σκοπό και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει μελών της.� Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του, περιέρχεται σε άπορες οικογένειες του Ν. Φλωρίνης με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

�Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., όπως καθορίζεται η συμμετοχή στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρόγγυλη που περιφερειακά φέρει τις λέξεις �ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ� και στο κέντρο τις λέξεις � ΦΛΩΡΙΝΑ 1989�.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν ρυθμίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί σωματείων από την Γ.Σ. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την ερμηνεία των άρθρων του παρόντος αρμόδια είναι η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23

ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

Α) Μητρώου Μελών

Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Εσόδων � Εξόδων

Ε) Περιουσιακών� Στοιχείων

ΣΤ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.       Εσωτερικός Κανονισμός

Το ΔΣ μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος θα εφαρμοστεί, εφόσον εγκριθεί από την ΓΣ.

2.       Μεταβατικές Διατάξεις

Α. Μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και την κατά το νόμο έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού το Προσωρινό ΔΣ υποχρεούται εντός έξι μηνών να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ.

Β. Τα μέλη που θα εγγραφούν εντός μηνός, από την ημέρα της δικαστικής αναγνώρισης, θεωρούνται και είναι ισότιμα με τα ιδρυτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

�Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα και αφού διαβάστηκε στην καταστατική συνέλευση των μελών που έγινε στην Φλώρινα, για το σκοπό αυτό, και θα ισχύσει από την δημοσίευση του στο� τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Φλώρινας, εγκρίθηκε κατ� άρθρο και στο σύνολό τους ομόφωνα και υπογράφεται ως έπεται.

Φλώρινα 19 06 2003

Τα Ιδρυτικά Μέλη.

 

Back to previous page Back to top
EFA-Rainbow Archives
EFA 2019 MANIFESTO


Γιατί να ψηφίσω
την ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο

Click here
to read the Abecedar!

Promotion of the
Macedonian Language
Primer at the OSCE HDIM

English Greek Macedonian

Greek irredentism and expansionism officially sanctioned by the Greek Parliament
English Greek Macedonian

Letter to Carla del Ponte,
Chief Prosecutor for the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

English Greek Macedonian

The Yugoslavian Crisis
English Greek Macedonian

Document of the Ministry
of Foreign Affairs

Related to the article - The obvious linguistic particularity - Eletherotypia, 18/11/2006

English   Greek

The ten Greek myths
on the “Macedonian issue”

By IOS team – Eletherotypia, 23/10/2005

Who says there are no
minority languages in Greece?

The "secret" census
in north Greece, in 1920

Map showing the Cultures and Languages in the E.U.

Council of Europe
Framework convention for the Protection of national minorities


English

Greek

Macedonian

Συνέντευξη: Ευάγγελος Κωφός, Έλληνας ιστορικός
Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκόπια είναι όνομα που εκφράζει την ταυτότητά σας

Greek   Macedonian

Ο Παύλος Φιλίποβ Βοσκόπουλος απαντά στον Ευάγγελο Κωφό.
«Το Μακεδονικό ζήτημα είναι η αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού μύθου».

Greek   Macedonian
HomeAbout UsNewsReportsMediaLinksContact
© 1997-2015 EFA-Rainbow, All Rights Reserved.